ORC ALGORITMUS

Rozpoznávanie a klasifikácia objektov

ORC algoritmus využíva neurónové siete pre rozpoznávanie a detekciu predmetov v obraze kamery. Je možné rozpoznávať statické predmety analýzou celého obrazu, alebo pohybujúce sa predmety v obraze zo statickej kamery. Taktiež sa dajú rozpoznávať predmety v reálnom čase, alebo postprocesovať a analyzovať kamerové záznamy. Algoritmy možno v závislosti od špecifikácie zadania naučiť rozpoznávať a klasifikovať aj nové objekty, ktoré doposiaľ neurónová sieť nepoznala.

Je tiež možné zadávať rôzne kritériá klasifikácie, ako napríklad počet frame-ov, v ktorých sa musí predmet nachádzať, alebo prahové kritérium úspešnosti rozpoznávania. ORC algoritmus možno využiť na rozpoznanie pohybujúcich sa predmetov v bezpečnostných systémoch, ale aj na klasifikáciu prekážok pred robotom. Výstupom je názov objektu označeného bounding boxom, úspešnosť rozpoznania a poloha v obraze.

Vstupné dáta

Fotografie, video, dataset

Druhy objektov

Statické, dynamické

Výstupné dáta

Názov objektu, úspešnosť rozpoznania, poloha v obraze

Formát výstupu

XML, JSON a iné

PRÍKLADY APLIKÁCIE

Detegovanie ľudí

Zariadenie vybavené ORC algoritmom dokáže z fotografie či videa detegovať a rozlíšiť človeka, prípadne naň upozorniť.

Rozpoznávanie tvárí

Pomocou ORC algoritmu je možné rozpoznávať aj tváre, ktoré systém pozná, pohlavie detegovaných osôb, ich vek či dokonca náladu.

Rozpoznávanie objektov

ORC algoritmom je možné rozlišovať aj rôzne objekty, ako sú autá, bicykle, zvieratá, bežné aj netradičné predmety ako napríklad zbrane.

Rozpoznávanie vizuálu

Vďaka ORC algoritmu je možné napríklad detegovať značku, rozlišovať obaly výrobkov alebo extrahovať text z obrazu.

Rozpoznávanie prostredia

ORC algoritmus môže slúžiť aj pre navigáciu zariadenia, ktoré pomocou neho segmentuje cestu alebo deteguje steny a drží sa medzi nimi.

Vlastné objekty

Neurónové siete v ORC algoritme možno natrénovať na rôzne predmety. Úspešnosť detekcie závisí od veľkosti a kvality datasetu.

AKO TO FUNGUJE

ORC algoritmus sa skladá z viacerých softvérových riešení, jeho praktické nasadenie vyžaduje v závislosti od účelu systému aj hardvérové súčasti.

RoboTech Vision logo

Spoločnosť sa zameriava na vývoj autonómnych robotov s prvkami AI. Firma sa snaží vyvíjať univerzálne riešenia pre rôzne odvetvia, prostredia a typy úloh.

SOFTVÉR

AON algoritmus

AVN algoritmus

ADN algoritmus

ORC algoritmus

PRODUKTY

Caster

Crawler

RTV senzor Box

KONTAKT

RoboTech Vision s.r.o.
Červený kameň 61
900 89 Častá
Slovensko

Pin It on Pinterest

Share This